Između klijenta i advokata zaključuje se ugovor o pružanju pravnih i advokatskih usluga. Plaćanje advokatu će se vršiti na osnovu ugovora a prema važećoj advokatskoj tarifi u Republici Srbiji, sa mogućnošću smanjenja cene usluga prema stalnim klijentima i prema klijentima koji ugovaraju obavljanje poslova na duži vremenski period ili kojima je potreban veći obim advokatskih usluga. Advokat sa klijentom sačinjava punomoć specijalnu ili generalnu u zavisnosti od vrste usluga i pravnih poslova koje je potrebno izvršiti. Prilikom sačinjavanja svakog pojedinačnog ugovora o zastupanju klijent je u obavezi da sve informacije obaveštenja i dokumentaciju preda i saopšti advokatu i odgovara za davanje netačnih informacija ili obaveštenja. Advokat garantuje da će sve usluge obavljati maksimalno profesionalno, odgovorno i ažurno, advokat će klijenta izveštavati o završenoj usluzi, advokat će poslati klijentu i detaljan izveštaj o obavljenoj usluzi. O obavljanju usluga advokat će voditi detaljnu dokumentaciju i formirati posebne dosijee, sa kompletnom dokumentacijom o obavljenim uslugama, koju će na zahtev klijenta, u svako vreme staviti klijentu na uvid i raspolaganje, a po obavljenoj usluzi, advokat će kompletnu dokumentaciju predati klijentu.

kasnjenje letova otkazani letovi naknada stete stranci zastupanje stranih drzavljana advokat flight delays, canceled flights, compensation for damage to foreigners, representation of foreign citizens, lawyer